Osebno dopolnilno in kratkotrajno delo

sobota, 7. decembra 2013, avtor Ksenija Novak, UE Ruše

V času, ko je zelo težko najti zaposlitev se zdi pomembno poznati vse tiste z zakonom določena možnosti, ki posameznikom omogočajo dodatna ali pa celo edina finančna sredstva za preživetje.

Osebno dopolnilno delo

Eden izmed zakonitih načinov opravljanja pridobitne dejavnosti je t.i. OSEBNO DOPOLNILNO DELO.

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 36/2000, 118/2006, 12/2007-UPB1, 29/2010, 57/2012, 21/2013-ZUTD-A, v nadaljevanju: ZPDZC) v 12. členu obravnava osebno dopolnilno delo, podrobneje pa v Pravilniku o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo (Uradni list RS, št. 30/02, v nadaljevanju: pravilnik).
Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik osebno sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča ter opravlja druga manjša dela, pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače. Za osebno dopolnilno delo se šteje tudi, kadar posameznik osebno sam izdeluje izdelke domače in umetne obrti, za katere ima pridobljeno ustrezno strokovno mnenje Obrtne zbornice Slovenije (OZS).
Takšno delo lahko opravlja posameznik, ki je brezposeln, zaposlen ali pa upokojenec in iz tega naslova na letni ravni ne presega dohodkov minimalne letne plače iz preteklega leta. Za leto 2012 je to 8.977,20 EUR.

SEZNAM DEL, KI SE ŠTEJEJO ZA OSEBNO DOPOLNILNO DELO:

A) Dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč ter druga manjša dela:

 1. občasna pomoč v gospodinjstvu in pomoč pri vzdrževanju stanovanja, hiše, počitniške hiše in podobno ter vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin ter delo na kmetiji;
 2. občasno varstvo otrok in pomoč starejšim, bolnim in invalidom na domu;
 3. izdelovanje različnih izdelkov, ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih (spominki, dekorativni predmeti, tradicionalna orodja, posoda, glasbila, sveče, razni drugi galanterijski predmeti in izdelki, predmeti za osebno uporabo ipd.) ter prodaja teh izdelkov;
 4. nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč;
 5. mletje žita ter žganje apna in oglja na tradicionalen način;
 6. občasno lokalno vodenje skupin in posameznikov ter prevozi na tradicionalen način.

 

B) Izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti ter prodaja izdelkov domače in umetne obrti, ki so izdelani iz naslednjih materialov:

 1. glina in keramika;
 2. steklo;
 3. volna, bombaž, lan, konoplja in druga naravna vlakna;
 4. šibje, ličje, trsje, slama;
 5. les;
 6. živila;
 7. vosek;
 8. naravno usnje;
 9. kovina;
 10. kamen.

 
Pogoj, da se izdelava izdelkov domače in umetne obrti iz navedenih materialov šteje za osebno dopolnilno delo, je predhodno pridobljeno pozitivno mnenje strokovne komisije Obrtne zbornice Slovenije, da je določen izdelek predmet domače in umetne obrti (mnenje strokovne komisije: 53,41 EUR).

Posameznik, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo, mora takšno delo prijaviti upravni enoti, na območju katere ima stalno oziroma začasno prebivališče. To stori z obrazcem, ki se imenuje »Obrazec priglasitve opravljanja osebnega dopolnilnega dela«.

Če je priglasitev popolna, vpiše upravna enota posameznika, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo, v 8 dneh po prejemu popolne priglasitve v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, in mu o tem v nadaljnjih 8 dneh izda potrdilo.

Posameznik mora priglasitev sprememb ter priglasitev prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela opraviti v 8 dneh od spremembe oziroma prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela.

Upravna enota v 8 dneh obvesti tržni inšpektorat, inšpektorat za delo, prometni inšpektorat in pristojni davčni urad o vpisu priglasitve, ali spremembe in o izbrisu posameznika, ki opravlja osebno dopolnilno delo.

Za priglasitev osebnega dopolnilnega dela se plača taksa v znesku 4,54 EUR.

Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, mora pristojnemu davčnemu uradu do desetega v mesecu po preteku vsakega trimesečja (do 10. aprila za obdobje od januarja do vključno marca, do 10. julija za obdobje od aprila do vključno junija ...) dostaviti podatke o doseženih prihodkih iz preteklega trimesečja na predpisanem obrazcu. Natančnejša navodila v zvezi s tem so na voljo na sedežu ter spletni strani pristojnega davčnega urada RS.

Kratkotrajno delo

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno v 7. členu našteva dejavnosti oziroma dela, ki se ne štejejo za delo na črno. To so: medsebojna sosedska pomoč, delo v lastni režiji, nujno delo, humanitarno, karitativno, prostovoljno in dobrodelno delo in osebno dopolnilno delo. Osebno dopolnilno delo je obravnavano v 12. členu ZPDZC, podrobneje pa v Pravilniku o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo (Uradni list RS, št. 30/02, v nadaljevanju: pravilnik). Omenjeni zakon prav tako v 12.a člen opredeljuje KRATKOTRAJNO DELO, ki po omenjenemu zakonu prav tako ne šteje za delo na črno.

Za kratkotrajno delo se šteje opravljanje dela v mikro družbi, zasebnem zavodu ali pri podjetniku z največ 10 zaposlenimi, kadar jih opravlja zakonec ali izvenzakonski partner podjetnika ali lastnika oziroma solastnika gospodarske družbe oziroma zasebnega zavoda ali oseba, s katero je v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena (otroci in starši), in traja največ 40 ur mesečno. Opravlja se lahko izključno brezplačno.

Kratkotrajno delo se mora opravljati v skladu s predpisi o delovnih razmerjih glede dela otrok, mlajših od 15 let, delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov, varstva žensk, varstva delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti, in predpisi o varnosti ter zdravju pri delu.

To delo se lahko opravlja na podlagi predhodne prijave upravni enoti, kjer se delo opravlja. Prijava (prijava opravljanja kratkotrajnega dela) vsebuje navedbo osebe, ki bo delo opravljala, kraj in čas opravljanja dela ter izjavo o izpolnjevanju pogojev iz tega zakona. Upravna enota mora en izvod prijave nemudoma posredovati pristojnemu inšpektoratu za delo.
Za priglasitev kratkotrajnega dela se plača taksa v znesku 4,54 EUR.

Za dodatna pojasnila z navedenim smo vam na voljo v času uradnih ur ali na tel. št. 02 669 06 74.

S spoštovanjem!
UE RUŠE